Κοστολόγηση υπηρεσιών Ιατρικής Φυσικής

Η κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών Ιατρικής Φυσικής σε Ακτινολογικά Τμήματα και Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής, βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του εντύπου Radiation Protection 174 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Guidelines on Medical Physics Expert).

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του RP 174, για την κοστολόγηση των ετήσιων υπηρεσιών που παρέχονται ανά σύστημα, υπολογίζεται η ανάλογη ποσοστιαία συνεισφορά (από τον ακαθάριστο ετήσιο μισθό), ενός Φυσικού Εμπειρογνώμονα – MPE (ετήσιες απολαβές αντίστοιχες της κλίμακας Α11) και μιας ομάδας Ιατροφυσικών – MPS ( ετήσιες απολαβές αντίστοιχες της κλίμακα Α9). Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το κόστος απόσβεσης όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (αγορά και βαθμονόμηση), για χρονική περίοδο 10 ετών.

Η παροχή υπηρεσιών αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας/διασφάλισης ποιότητας (QC/QA), που διενεργείται για κάθε σύστημα. Πιο αναλυτικά, στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται οι προληπτικοί ελέγχoι ποιότητας, καθώς επίσης και οι ελέγχoι ποιότητας μετά από βλάβη. Επίσης, περιλαμβάνονται η επεξεργασία/ανάλυση των μετρήσεων κάθε ελέγχου, η αντίστοιχη έκθεση αξιολόγησης, οι έλεγχοι επάρκειας θωράκισης ακτινοδιαγνωστικών δωματίων, η βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων ιατρικών εκθέσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ακτινοπροστασίας, η ετοιμασία εγγράφων για αδειοδότηση, ανανέωση άδειας, τροποποίηση άδειας λειτουργίας κέντρου και ο καθορισμός τοπικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.

Α/ΑΑκτινολογικά Τμήματα Ετήσια χρέωση (€) Συχνότητα ελέγχων ανά έτος
1Υπολογιστικός Τομογράφος36002
2Ψηφιακό μαστογραφικό σύστημα (Digital mammography system)34502
3Αναλογικό μαστογραφικό σύστημα (Analogue mammography system)19502
4Σταθερό ακτινογραφικό  κτηνιατρικό σύστημα (Fixed radiography system)16002
5Σταθερό ακτινογραφικό σύστημα (Fixed radiography system)16002
6Ψηφιακός ακτινογραφικός ανιχνευτής (Digital radiography det.)10002
7Κινητό ακτινογραφικό σύστημα (Portable radiography system)9502
8Σταθερό ακτινοσκοπικό σύστημα (Fixed fluoroscopy system)19002
9Σύστημα επεμβατικής ακτινολογίας (Fixed interventional system)19002
10Κινητά ακτινοσκοπικά συστήματα (Mobile C-arm)14002
11Σύστημα υπολογιστικής ψηφιακής απεικόνισης (CR-reader – 1 Ανιχνευτής)900 + 50 ανά κάθε επιπλέον Ανιχνευτή1
12Οδοντιατρικό ενδοστωματικό /Πανοραμικό σύστημα (Dental/CR Panoramic system)3001
13Ψηφιακό Πανοραμικό σύστημα + 3D (Panoramic system + 3D)600 + 200 κεφαλομετρικό + 500 για απεικόνιση 3D1
14Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (Bone density scanner)5001
15Σύστημα μαγνητικής τομογραφίας (MR scanner)38002
16Υπερηχογραφικό σύστημα (1 Ηχοβολέας)300 + 100 ανά κάθε επιπλέον probe2
Α/ΑΤμήματα Πυρηνικής ΙατρικήςΕτήσια Χρέωση (€)Συχνότητα ελέγχων ανά έτος
1Τομογραφική δικέφαλη γ-κάμερα (Dual-head SPECT Gamma Camera)600012
2Τομογραφική δικέφαλη γ-κάμερα με υπολογιστικό τομογράφο 16 τομών (Dual-head SPECT CT Gamma Camera)1170012
3Μετρητής ραδιενέργειας δειγμάτων (Automatic Gamma Counter)25004
4Μετρητής δόσεων ραδιονουκλιδίων (Radionuclide Calibrator)15004
Α/ΑΑτομική ΔοσιμετρίαΕτήσια χρέωση (€)Συχνότητα μετρήσεων ανά έτος
1Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων τύπου θερμοφωταύγειας (TLDs)90 6
Α/Α Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα Ιατρικής ΦυσικήςΧρέωση (€)
1Σεμινάριο εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας70 ανά εκπαιδευόμενο
2Μελέτη ακτινοπροστασίας για θωράκιση δωματίου ακτινοδιάγνωσης600 ανά δωμάτιο
3Μελέτη ακτινοπροστασίας για θωράκιση δωματίου πυρηνικής ιατρικής600 ανά δωμάτιο
4Συμμετοχή σε επιτροπές για σύνταξη και αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών για αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσης πολυπλοκότητας.1800 ανά προσφορά
5Έλεγχος παραλαβής / αποδοχής / ακτινοπροστασίας νέου ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού μέσης πολυπλοκότητας.1-2 φορές το κόστος της ετήσιας χρέωσης
6Μέτρηση ρυθμού ακτινοβολίας ασθενών που έχουν χορηγηθεί με ραδιενεργό Ιώδιο I-13180
7Δοσιμετρία ασθενών που έχουν λάβει ραδιενεργό Ιώδιο I-131 ή ραδιενεργό Λουτέσιο Lu-177670
8Υπολογισμός δόσης εμβρύου λόγω έκθεσης εγκύου σε ιοντίζουσα ακτινοβολία60
9Παροχή συμβουλών σε θέματα Ιατρικής Φυσικής, (π.χ. αγορά ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού, κλπ) ή έλεγχος ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού (π.χ. ακτινολογικές ποδιές, παραπετάσματα, κολλάρα, γυαλιά, κλπ.)75 ανά ώρα

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής Κύπρου

Ο Πρόεδρος

Δ.Καολής