• ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  • ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

  • ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο Σύλλογος Φυσικών Ιατρικής Κύπρου (Cyprus Medical Physics Association) ιδρύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011, με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 19 του περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμου του 2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από επτά εγγεγραμμένους Φυσικούς Ιατρικής.

Οι στόχοι του Συλλόγου είναι:

Να προάγει για το κοινό όφελος την Ιατρική Φυσική και τις εφαρμογές της σε όλους τους τομείς στους οποίους γίνεται χρήση της.

Να προστατεύει τα επαγγελματικά, οικονομικά κοινωνικά και επιστημονικά δικαιώματα και συμφέροντα των μελών και να στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

Να μεριμνεί για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Να προωθεί την εκπαίδευση και να ενισχύει την επαγγελματική εξέλιξη των μελών.

Να επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους και συνδέσμους του εσωτερικού και του εξωτερικού με συγγενείς σκοπούς.