Ακολουθεί το λεκτικό της πρότασης Νόμου που κατατέθηκε, για τροποποίηση του Περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμο:


Ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμος του 2008 (33(I)/2008)

Ιστορικό Τροποποιήσεων

  • 33(I)/2008
  • 45(I)/2011

Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής Νόμος του 2008.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής» σημαίνει φυσικό ιατρικής που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο σημαίνει φυσικό ιατρικής ή κλινικό φυσικό ιατρικής  που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο

I.      «Ασκούμενος κλινικός φυσικός ιατρικής σημαίνει το φυσικό ιατρικής ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ασκούμενων το οποίο τηρείται δυνάμει του άρθρου 8Α και βρίσκεται υπό άσκηση με δικαίωμα να εκτελεί τις εργασίες του κλινικού φυσικού ιατρικής με επίβλεψη από ένα ή περισσότερους επιβλέποντες».

II.     «Φυσικός ιατρικής σημαίνει το άτομο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο και κατέχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος με την Επαγγελματική Ιδιότητα του φυσικού ιατρικής».

III.   «Κλινικός φυσικός ιατρικής σημαίνει το φυσικό ιατρικής που έχει επιτυχώς ολοκληρώσει δωδεκάμηνη άσκηση σε μια ή περισσότερες ειδικότητες της ιατρικής φυσικής, ήτοι διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία, ακτινοθεραπεία, πυρηνική ιατρική και κατέχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος με την Επαγγελματική Ιδιότητα του κλινικού φυσικού ιατρικής. Η δωδεκάμηνη άσκηση διεξάγεται υπό την καθοδήγηση κλινικού φυσικού ιατρικής που ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστο 4 χρόνια, εκτός και αν το πρόσωπο είναι ήδη εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής κατά την ημερομηνία που η παρούσα νομοθεσία τίθεται σε ισχύ.

Νοείται ότι η περίοδος άσκησης των δώδεκα μηνών, αν δεν είναι συνεχής, πρέπει vα συμπληρωθεί μέσα σε περίοδο 3 ετών.»

IV.    «Επαγγελματική ιδιότητα, σημαίνει φυσικό ιατρικής ή κλινικό φυσικό ιατρικής».

V.     «Ασκείν το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής σημαίνει τα εν τω Παράρτημα I προβλεπόμενα.

Νοείται ότι για τα πεδία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και εφαρμόζονται σε κλινικό περιβάλλον απαιτείται άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος με την Επαγγελματική Ιδιότητα του κλινικού φυσικού ιατρικής.

«΄Εφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Φυσικών Ιατρικής που τηρείται δυνάμει του άρθρου 6·

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συμβούλιο

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή φυσικών ιατρικής και κλινικών φυσικών ιατρικής, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής και οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησης, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τρεις εγγεγραμμένους φυσικούς ιατρικής που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας,

(β) ένα εγγεγραμμένο φυσικό ιατρικής, εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής Κύπρου, και

(γ) τρεις εγγεγραμμένους φυσικούς ιατρικής, οι οποίοι ασκούν την εργασία του φυσικού ιατρικής για πέντε τουλάχιστον χρόνια και υποδεικνύονται από το Σύλλογο.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού για περίοδο τριών ετών.

(4) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Συμβουλίου.

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, μπορεί να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(6) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

(β) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου μετά από αίτηση τριών μελών του.

(γ) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος προεδρεύει της συνεδρίας.

(7) Ο Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος και τέσσερα άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(8) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας κατέχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον τηρείται η προβλεπόμενη από το εδάφιο (2) σύνθεση του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο, για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(10) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

(11) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του, εφόσον ο αριθμός των μελών τα οποία έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των πέντε.

Διορισμός Εφόρου

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει τον ΄Εφορο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, πρόσωπα, που διορίζονται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, επιλέγονται από τον Υπουργό μεταξύ των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής για πέντε τουλάχιστο χρόνια:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το παρόν εδάφιο κατέχουν το αξίωμά τους, μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των προσώπων που υποδεικνύονται από το Σύλλογο.

Μητρώο Φυσικών Ιατρικής

6.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον, όπως εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταρτίσει και μετέπειτα να τηρεί Μητρώο Φυσικών Ιατρικής, στο οποίο γράφονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα  η ηλεκτρονική διεύθυνση και η Επαγγελματική Ιδιότητα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σ’ αυτό μαζί με άλλα στοιχεία, τα οποία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σ’ αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα  την ηλεκτρονική διεύθυνση ή την Επαγγελματική Ιδιότητα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτό και αφαιρεί από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής δύναται να διαγραφεί από το Μητρώο μετά από γραπτή αίτηση του προς το Συμβούλιο και του οποίου το αίτημα έγινε αποδεκτό από το Συμβούλιο.

(3) Αντίγραφο του Μητρώου, όπως αυτό ενημερώθηκε, δημοσιεύεται έχοντας την υπογραφή του Εφόρου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το Φεβρουάριο κάθε χρόνου.

Προσόντα για εγγραφή

7.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι –

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(β) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας·

(δ) κατέχει πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο φυσικού ιατρικής που αναγνωρίσθηκε από το Συμβούλιο· ή Κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή πτυχίο στη φυσική ή ιατρική φυσική ή βιο-ιατρική μηχανική ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα όπως καθορίζεται στο δεύτερο παράρτημα που αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο και πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στην ιατρική φυσική ή άλλο ισοδύναμο όπως καθορίζεται στο δεύτερο παράρτημα που αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο.  

(ε) παρά το ότι δεν κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την εγγραφή των πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς, γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για τέτοια περίοδο, όπως ο Υπουργός καθορίζει σε κάθε περίπτωση.

Διαδικασία Εγγραφής

8.-(1) Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο, υποβάλλει αίτηση προς το Συμβούλιο μέσω του Εφόρου στον καθορισμένο τύπο.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό, αλλά σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την υποβολή της.

(3) Ο ΄Εφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 7 και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν. Το Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων.

(5) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Εγγραφή Ασκούμενων

8Α  (1) Πρόσωπο που άρχισε vα ασκείται με τη καθοδήγηση κλινικού φυσικού ιατρικής που ασκεί τo επάγγελμα του για 4 χρόνια τουλάχιστον, σύμφωνα με το άρθρο 2, με σκοπό την εγγραφή του ως κλινικός φυσικός ιατρικής, οφείλει όπως όχι αργότερά από τριάντα ημέρες από τότε που άρχισε vα ασκείται, υποβάλει αίτηση vα εγγραφεί ως ασκoύμεvoς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού»

(2) Η αίτηση ασκoυμέvωv για εγγραφή υποβάλλεται από τov εvδιαφερόμεvo στo Συμβoύλιo, και σε αυτή δηλώνεται τo όvoμα τoυ ιατρικού κέντρου όπου διεξάγεται η άσκηση και το όνομα του επιβλέποντα ή επιβλεπόντων κλινικών φυσικών ιατρικής. Δηλώνονται επίσης η ημερoμηvία έvαρξης της άσκησης η oπoία και απoδεικvύεται με την υπογραφή του επιβλέποντα και του κατά νόμου υπεύθυνου του ιατρικού κέντρου, καθώς και άλλα καθoρισμέvα στoιχεία. Αv τo Συμβoύλιo πειστεί ότι αυτός κατέχει τα πρoσόvτα πoυ προβλέπονται στο άρθρo 7, καταχωρεί το όvoμα τoυ σε αρχείο τo oπoίo τηρείται από τo Συμβούλιο και τo oπoίo καλείται “Μητρώo Ασκoυμέvωv” και εκδίδει σε αυτό πιστοποιητικό εγγραφής ασκούμενων κατά τον εκάστοτε καθοριζόμενο τύπο.

(3) Οι πειθαρχικές διατάξεις τoυ Νόμoυ αυτoύ εφαρμόζovται σε κάθε πρόσωπo πoυ είvαι εγγεγραμμέvo ως ασκoύμεvoς δυvάμει τoυ άρθρoυ αυτoύ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άσκηση επαγγέλματος

9.-(1) Κανένα πρόσωπο, μετά από πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί –

(α) Να ασκεί εργασία  το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής ή να προβάλλει τον εαυτό του ως φυσικό ιατρικής ή κλινικό φυσικής ιατρικής·

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο, στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις φυσικός ιατρικής ή παρόμοιες ή παρεμφερείς λέξεις·

(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιανδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν με την ιδιότητα του ως φυσικού ιατρικής ή κλινικού φυσικού ιατρικής, ανάλογα με τη περίπτωση.

εκτός αν είναι εγγεγραμμένος ως φυσικός ιατρικής και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής.

(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν ξεπερνά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30) δύο χιλιάδων ευρώ(€2000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

10.-(1) Κανένας εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής, εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το Συμβούλιο άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο και με την καταβολή της καθορισμένης συνδρομής. Νοείται ότι η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος πρέπει να αναγράφει και την Επαγγελματική Ιδιότητα για την οποία εκδίδεται όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Φυσικών Ιατρικής δυνάμει του άρθρου 6.

(2)(α) Κανένας φυσικός ιατρικής ή  κλινικός φυσικός ιατρικής δεν μπορεί να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εκτός αν έχει καταβάλει τη συνδρομή του στο Συμβούλιο και τον Σύλλογο για όλα τα έτη κατά τα οποία είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Φυσικών Ιατρικής.  για τα έτη που εκδίδεται η σχετική άδεια.

(3) Η άδεια λήγει μετά την πάροδο τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής της:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εγγραφή ένα μήνα από τη λήξη της άδειας.

(4) Κάθε εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής , χωρίς να είναι κάτοχος άδειας η οποία ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης της φυσικής ιατρικής  άσκησης του επαγγέλματος της φυσικής ιατρικής είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30) δύο χιλιάδων ευρώ(€2000).

Προϋπόθεση ανανέωσης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος

10Α. Κανένας εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής δεν μπορεί να ανανεώσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτός αν έχει παρακολουθήσει 10 ώρες επαγγελματικής ανάπτυξης δια μέσω σεμιναρίων και/ή διαλέξεων και/ή παρουσιάσεων που να αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο κάθε έτος.

Άσκηση του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής μετά από άδεια του Συμβουλίου

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής σε πρόσωπο που επισκέπτεται τη Δημοκρατία για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών με την ιδιότητά του ως φυσικός ιατρικής ή κλινικός φυσικός ιατρικής, για τόση περίοδο και με τους όρους που το Συμβούλιο επιβάλλει.

Παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών

12.-(1) Φυσικός ιατρικής ή κλινικός φυσικός ιατρικής, πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής σε άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει υπηρεσίες φυσικού ιατρικής ή κλινικού φυσικού ιατρικής προσωρινά στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 και χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου. αλλά με την υποχρέωση εγγραφής στο Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής στο κράτος αυτό σε κλινικό ή όχι περιβάλλον ανάλογα με τη περίπτωση.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι φυσικοί ιατρικής ή οι κλινικοί φυσικοί ιατρικής που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1).

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), φυσικός ιατρικής ή κλινικός φυσικός ιατρικής, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πειθαρχικό Συμβούλιο

13.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε εγγεγραμμένους φυσικούς ιατρικής.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους ακόλουθους:

(α) Δύο νομικούς λειτουργούς που ορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(β) τρεις εγγεγραμμένους φυσικούς ιατρικής που ασκούν το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής πάνω από δέκα χρόνια και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής Κύπρου.

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο νομικός λειτουργός που ορίζεται γι΄αυτό από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο έτερος των νομικών λειτουργών.

(4) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(5) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα Προέδρου και δύο άλλα μέλη αυτού αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

14. Εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη που ασκείται εναντίον του:

(α) Εάν καταδικαστεί από Δικαστήριο για αδίκημα που περιλαμβάνει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(β) εάν, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου παρουσίασε, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, διαγωγή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής. και

(γ) εάν παραβεί τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Πειθαρχική έρευνα

15.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου φυσικού ιατρικής γίνεται στο Συμβούλιο.

(2) Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ότι εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής είναι δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο ορίζει μέλος του Συμβουλίου (που στο παρόν άρθρο αναφέρεται ως «ο ερευνών λειτουργός»), για να διεξάγει έρευνα.

(3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο, στα πλαίσια δε της διεξαγωγής της έρευνας, έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να πάρει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής που έχει καταγγελθεί δικαιούται να γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του και έχει την ευκαιρία να ακουστεί, αφού πάρει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του εγγεγραμμένου φυσικού ιατρικής που έχει καταγγελθεί. Σε περίπτωση καταφατικής απόφασης προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

16.-(1) Μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καλεί ενώπιόν του τον εγγεγραμμένο φυσικό ιατρικής που έχει καταγγελθεί και ορίζει ημέρα και ώρα ακρόασης.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, με τον ίδιο τρόπο που διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και αν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να –

(α) Καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους καθώς και την προσέλευση του καταγγελθέντος σύμφωνα με τη διαδικασία του τηρείται σε συνοπτικές δίκες.

(β) Απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του.

Πειθαρχικές ποινές

17. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν βρει ένοχο το πρόσωπο που έχει καταγγελθεί, μπορεί να επιβάλει σ΄ αυτό μια από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη.

(β) καταβολή χρηματικού ποσού με μορφή προστίμου που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30) δύο χιλιάδων ευρώ(€2000).

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σύλλογος Φυσικών Ιατρικής Κύπρου

18. Ιδρύεται Σύλλογος Φυσικών Ιατρικής Κύπρου, που αποτελείται από όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους φυσικούς ιατρικής που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των φυσικών ιατρικής που βρίσκονται στη Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών.

Τακτική Γενική Συνέλευση Συλλόγου

19.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου  30η Απριλίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική Γενική Συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων φυσικών ιατρικής που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από αυτούς.

(2) Σχετικά με τη Γενική Συνέλευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα, που δικαιούνται να παραστούν σ΄αυτή και να ψηφίσουν, πρόσκληση η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης αυτής. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται όχι νωρίτερα από τις δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από τις οκτώ ημέρες από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι, αντί της αποστολής προσκλήσεως, που αναφέρεται πιο πάνω, δύναται να γίνει δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες πρωινές εφημερίδες.

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συλλόγου ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση προεδρεύει της συνελεύσεως, πενήντα δε τοις εκατό των εγγεγραμμένων φυσικών ιατρικής που παρίστανται, συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν έχει σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε όσοι φυσικοί ιατρικής παρίστανται συνιστούν απαρτία για άλλα 30 λεπτά ,οπότε όσοι εγγεγραμμένοι φυσικοί ιατρικής παρίστανται συνιστούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων φυσικών ιατρικής, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνέλευσης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή:

(α) Επτά εγγεγραμμένων φυσικών ιατρικής που ασκούν μόνιμα το επάγγελμα τους στη Δημοκρατία οι οποίοι αποτελούν το Συμβούλιο του Συλλόγου.

(β) ενός εγγεγραμμένου φυσικού ιατρικής που ασκεί μόνιμα το επάγγελμα του στη Δημοκρατία, για να εκπροσωπεί το Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους του Συμβουλίου, το οποίο υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το Συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στην κενωθείσα θέση άλλο εγγεγραμμένο φυσικό ιατρικής, ο οποίος θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους, στη θέση του οποίου διορίστηκε.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο του Συλλόγου

20.-(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του.

(3) Πέντε  Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συλλόγου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης αποκτά δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση μετά από έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και αν απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει.

(6) Το Συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις συνεδριάσεις.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

21.-(1) Το Συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικό με την έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου δέκατου των μελών του Συλλόγου και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερο των είκοσι  δώδεκα μελών.

(2) Αν το Συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης αυτών δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, είκοσι φυσικοί ιατρικής από όσους υπέβαλαν την αίτηση δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που την υπέβαλαν.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), εκτός από την επιφύλαξή τους, και του εδαφίου (4) του άρθρου 19 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Συνδρομή στο Σύλλογο

22.-(1) Το Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στους εγγεγραμμένους φυσικούς ιατρικής ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου. Νοείται ότι μέλος το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές του εντός του καθορισμένου, εκ του Συλλόγου, χρονικού διαστήματος, καταγγέλλεται στο Συμβούλιο με εισήγηση την διαγραφή του από το Μητρώο.

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το Συμβούλιο του Συλλόγου.

(3) Κανένας εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο Συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.

Εξουσίες του Συμβουλίου του Συλλόγου

23. Το Συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, τις οποίες θα θεωρούσε σκόπιμο και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, έχει τις ακόλουθες εξουσίες –

(α) Να προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος·

(β) να καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του·

(γ) να μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της φυσικής ιατρικής στη Δημοκρατία·

(δ) να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής·

(ε) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρήσεις

24. Κάθε καταχώρηση στο Μητρώο, η οποία κατά την κρίση του Συμβουλίου αποδεικνύεται ότι έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε καταχώρηση, που αποδεικνύεται ως λανθασμένη, διορθώνεται:

Νοείται ότι, πρέπει να σημειώνονται στο Μητρώο και να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου οι λόγοι κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης.

Ποινικά αδικήματα και ποινές

25. Οποιοδήποτε πρόσωπο –

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος φυσικός ιατρικής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα χαρακτηριστικό ή προσθήκη με την οποία αυτό συνάγεται·

(γ) ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής  παραβαίνοντας τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) ασκεί το επάγγελμα του φυσικού ιατρικής ,ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματος,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα σεντ (€854,30)  δύο χιλιάδων ευρώ (€2,000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

Έκδοση Κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής·

(β) καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο·

(γ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του φυσικού ιατρικής στη Δημοκρατία.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

27. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(‘Αρθρον 2)

Ασκείν το επάγγελμα του Φυσικού Ιατρικής

Ότι ασκείν το επάγγελμα φυσικού ιατρικής σημαίνει, χωρίς να περιορίζεται, στο να παρέχει επιστημονικές υπηρεσίες που εξειδικεύονται  στα πιο κάτω πεδία.

Στη φυσική της ακτινοδιαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας

(α)     Τη σύνταξη προδιαγραφών και την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που κάνει χρήση ιονίζουσων ακτινοβολιών όπως ακτινογραφικών και ακτινοσκοπικών συστημάτων, αγγειογραφικών συστημάτων, συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας, μαστογράφων, μέτρησης οστικής πυκνότητας κ.α.

(β)     Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας των πρακτικών που κάνουν χρήση ιονίζουσων ακτινοβολιών όπως εργαστήρια ακτινογραφικών και ακτινοσκοπικών συστημάτων, αγγειογραφικών συστημάτων, συστημάτων υπολογιστικής τομογραφίας, μαστογράφων, μέτρησης οστικής πυκνότητας κ.α.

(γ)     Τη σύνταξη προδιαγραφών και την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που κάνει χρήση μη ιονίζουσων ακτινοβολιών όπως συστημάτων υπερηχογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας, λέιζερ κ.α.

(δ)     Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας των πρακτικών που κάνουν χρήση μη ιονιζουσών ακτινοβολιών όπως εργαστήρια υπερηχογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας, λέιζερ κ.α.

Στη φυσική της Ακτινοθεραπείας

(α)     Την ανάλυση των χαρακτηριστικών της ακτινοβολίας και τη χρήση των αποτελεσμάτων στην εξομοίωση και στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας

(β)     Τον καθορισμό της περιοχής ακτινοβόλησης του ασθενούς και την ανάλυση εναλλακτικών λύσεων ακτινοθεραπείας σε συνεργασία  με Ογκολόγο – Ακτινοθεραπευτή

(γ)     Το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας των ασθενών µε τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού και τον υπολογισμό της δόσης ακτινοβολίας στον ασθενή

(δ)     Την εξομοίωση/επιβεβαίωση των σχεδίων ακτινοθεραπείας σε συνεργασία με Ογκολόγο – Ακτινοθεραπευτή και Τεχνολόγο Ακτινοθεραπευτή

(ε)     Τον καταρτισμό και την εφαρμογή μεθόδων ποιοτικού ελέγχου που αφορούν το σχεδιασμό και τη χορήγηση της ακτινοθεραπείας

(στ)    Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας ακτινοθεραπευτικού εξοπλισμού όπως γραμμικών επιταχυντών, συστημάτων TomoTherapy, συστημάτων γ-knife, συστημάτων cyber-knife, συστημάτων ακτινοθεραπείας με πρωτόνια, συστημάτων και πηγών βραχυθεραπείας, συστημάτων ακτινοθεραπείας με ακτινοβολίες terahertz, συστημάτων θεραπευτικών HIFU και λιθοθρυψίας κ.α.

Στη φυσική της πυρηνικής ιατρικής

(α)     Τη σύνταξη προδιαγραφών και την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας των απεικονιστικών συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής όπως συστημάτων γ-κάμερα, SPECT, PET, σπινθηρομαστογραφίας, πρόσληψη ιωδίου κ.α.

(β)     Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας των πρακτικών που κάνουν χρήση απεικονιστικών συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής όπως συστημάτων γ-κάμερα, SPECT, PET, σπινθηρομαστογραφίας, πρόσληψη ιωδίου κ.α

 (γ)    Τη σύνταξη προδιαγραφών όλων των μετρητών ακτινοβολίας Πυρηνικής Ιατρικής όπως συστημάτων γ-counter, βαθμονομητές δόσης, thyroid uptake κ.α.

(δ)     Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας των μετρητών ακτινοβολίας Πυρηνικής Ιατρικής όπως συστημάτων γ-counter, βαθμονομητές δόσης, thyroid uptake κ.α.

(ε)     Το σχεδιασμό θεραπείας των ασθενών µε χρήση ραδιονουκλιδίων και τον υπολογισμό  της δόσης ακτινοβολίας στον ασθενή

Στη φυσική της υγείας (Ακτινοπροστασία – Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας  και μη ιονίζουσας  ακτινοβολίας)

(α)     Η εφαρμογή της φυσικής της ακτινοπροστασίας από ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες για σκοπούς υγείας και υγειονομικής περίθαλψης (ραδόνιο, σταθμούς βάσης, κινητά τηλέφωνα κ.α.).

(β)     Η αναγνώριση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής χρήση και η εφαρμογή ιονίζουσας  ακτινοβολίας.

(γ)     Η αναγνώριση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής χρήση και η εφαρμογή μη ιονίζουσας  ακτινοβολίας.

(δ)     Τον υπολογισμό δόσεων ακτινοβολίας που δέχονται οι ασθενείς για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς και την εποπτεία της εφαρμογής των αρχών ακτινοπροστασίας. Την εφαρμογή και εποπτεία αρχείου δόσεων ασθενών

(ε)   Τη σύνταξη εξατομικευμένων οδηγιών σε ασθενείς που έχουν λάβει δόση ακτινοβολίας ή/και ραδιοφάρμακα κατά τη διαδικασία διάγνωσης ή/και θεραπείας.

(στ)     Τον υπολογισμό θωράκισης που απαιτείται σε νέα δωμάτια όπου θα εγκατασταθεί ακτινοδιαγνωστικός και ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός και την μελέτη ακτινοπροστασίας

(ζ)     Τη βαθμονόμηση μετρητών ακτινοβολίας και ραδιενέργειας

(η)     Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που κάνει χρήση μη ιονίζουσας  ακτινοβολίας όπως συστήματα λέιζερ, συστήματα θεραπείας με υπεριώδης ακτινοβολία, συστήματα διαθερμίας, solarium κ.α.

Ιατρική Πληροφορική και Υπολογιστική Φυσική

(α)     Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συστημάτων αρχειοθέτησης και διακίνησης εικόνων PACS όπως οθόνες πρωτογενούς διάγνωσης και κλινικής αναφοράς, λογισμικών επεξεργασίας κ.α.

(β)     Την εφαρμογή του προτύπου DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) σχετικά με διαχείριση, αποθήκευση, διακίνηση, εκτύπωση και παρουσίαση των ακτινολογικών εικόνων καθώς και για τη διασφάλιση της οπτικής συνέχειας των ιατρικών εικόνων στα συστήματα παρουσίασης και επεξεργασία

 (γ)    Στην εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής φυσικής στο τομέα της υγείας

Διδασκαλία

(α)     Η διδασκαλία σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, επαγγελματίες υγείας και κοινό σε θέματα ακτινοπροστασίας, βιολογικών επιδράσεων ιονίζουσας  και μη ιονίζουσας  ακτινοβολίας, φυσικής της ακτινοδιαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας, φυσικής της ακτινοθεραπείας, φυσικής της πυρηνικής ιατρικής, ιατρικής πληροφορικής και υπολογιστικής φυσικής κ.α.

(β)     Η γνωμάτευση, η πραγματοποίηση διαλέξεων και παροχή συμβουλευτικής σε εμπλεκόμενους φορείς και κοινό αναφορικά με θέματα ακτινοπροστασίας, βιολογικών επιδράσεων ιονίζουσας  και μη ιονίζουσας  ακτινοβολίας, φυσικής της ακτινοδιαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας, φυσικής της ακτινοθεραπείας, φυσικής της πυρηνικής ιατρικής, ιατρικής πληροφορικής και υπολογιστικής φυσικής κ.α.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άλλο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή πτυχίο είναι δυνατό να αναγνωριστεί από το συμβούλιο ως ισοδύναμο, εφόσον στην διδακτική ύλη περιλαμβάνονται όλα τα πιο κάτω μαθήματα ή ισοδύναμα:

1.Μαθηματικά

Applied Linear Algebra

Advanced Calculus

Complex Variables

Differential Equations

Numerical methods

2.Φυσική

Electricity and Magnetism

Atomic Physics/Nuclear Physics

Quantum Mechanics

Classical Mechanics

Solid State Physics

Modern Physics and Relativity

Thermodynamics/Statistical Physics

Signal Processing/Fourier Transform

Physics of Fluids and Gases

Optics

Computational Physics/Computer Programming

Άλλο πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο είναι δυνατό να αναγνωριστεί από το συμβούλιο ως ισοδύναμο, εφόσον στην διδακτική ύλη περιλαμβάνονται όλα τα πιο κάτω μαθήματα ή ισοδύναμα :

Anatomy and Physiology as applied to Medical Physics

Radiation Physics

Radiation Dosimetry

Radiation Protection

Radiobiology

Medical Imaging Fundamentals

Physics of Nuclear Medicine

Physics of Diagnostic and Interventional Radiology

Physics of Radiation Oncology

Research Project