Ο Σύλλογος Φυσικών Ιατρικής Κύπρου (Cyprus Medical Physics Association) ιδρύθηκε στις 15/12/2011 με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 19 του περί Εγγραφής ΦυσικώνΙατρικής Νόμου του 2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από επτά εγγεγραμμένους Φυσικούς Ιατρικής.

Οι στόχοι του Συλλόγου είναι:

Να προάγει για το κοινό όφελος την Ιατρική Φυσική και τις εφαρμογές της σε όλους τους τομείς στους οποίους γίνεται χρήση της.

Να προστατεύει τα επαγγελματικά, οικονομικά κοινωνικά και επιστημονικά δικαιώματα και συμφέροντα των μελών και να στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών    εργασίας τους.

Να μεριμνεί για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Να προωθεί την εκπαίδευση και να ενισχύει την επαγγελματική εξέλιξη των μελών.

Να επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους και συνδέσμους του εσωτερικού και του εξωτερικού με συγγενείς σκοπούς.