Τι χρειάζεστε για να εγγραφείτε στο μητρώο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου 

Για εγγραφή στο μητρώο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά

  1.  Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη από τον αιτητή
  2.  Απόδειξη πληρωμής
  3.  Πιστοποιητικό γεννήσεως
  4.  Πτυχίο/α Ανωτέρων/Ανωτάτων Σπουδών
  5.  Πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
  6.  Πιστοποιητικό ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας
  7.  Πιστοποιητικά παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης και αντίγραφα δημοσιεύσεων
  8.  Για υποψήφιους οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμο με πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους

 

Τους κανονισμούς για την εγγραφή στο μητρώο Φυσικών ιατρικής καθώς και την αίτηση εγγραφής θα τα βρείτε  πιο κάτω:

Κανονισμοί

Αίτηση Εγγραφής

Για περαιτέρω ενημέρωση ακολουθείστε τον σύνδεσμο (link) του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

 Συμβούλιο εγγραφής Φυσικών Ιατρικής