Για να εγγραφείτε στo Newsletter του Συλλόγου και να λαμβάνεται αυτόματες ενημερώσεις των άρθρων που προσθέτονται απαιτείται:

  1. Να είστε εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου Φυσικών Ιατρικής Κύπρου και έχετε εξοφλήση την ετήσια συνδρομή,
  2. Να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το έντυπο σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (GDPR), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου cymedphysassoc@gmail.com

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενός φυσικού προσώπου (υποκειμένου των δεδομένων) να είναι νόμιμη. Μεταξύ των νομικών βάσεων επεξεργασίας που ορίζονται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ περιλαμβάνεται και η συναίνεση – συγκατάθεση του υποκειμένου στην επεξεργασία.

Ο Σύλλογος Φυσικών Ιατρικής Κύπρου (ΣΦΙΚ) δυνάμει της ιδιότητας σας ως μέλος μας, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο κύριος σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η συμμόρφωση του Συλλόγου μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα την πρόσκληση όλων των μελών που ασκούν το επάγγελμα στη δημοκρατία στη τακτική γενική συνέλευση.

Επιπλέον, εάν επιθυμείτε, ο Σύλλογος μπορεί να σας ενημερώνει και για άλλα τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα που αφορούν το επάγγελμα μας.

4. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρχείο;

Ο σύλλογος θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα θα είσαστε εγγεγραμμένοι στο σύλλογο.

5. Ποια είναι τα δικαιώματα  σας σε σχέση με την  επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων;

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία τηρεί, συλλέγει και επεξεργάζεται ο Σύλλογος μέσω του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με ενημέρωση του εκάστοτε Γραμματέα του Συλλόγου.

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων: Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών, ανεπίκαιρων ή ελλιπών δεδομένων σας, μέσω του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με ενημέρωση του εκάστοτε Γραμματέα του Συλλόγου.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβεια τους και τον περιορισμό της χρήσης τους.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανακαλώντας την αρχική συγκατάθεση.

6. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, χωρίς κόστος αποστέλλοντας επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκάστοτε γραμματέα του Συλλόγου.

Μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ο Σύλλογος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες και δυνατές ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, ενώ στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της προθεσμίας αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.

Ο Σύλλογος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην περίπτωση παραβιάσεως των προσωπικών σας δεδομένων, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τότε που έλαβε γνώση του περιστατικού παραβίασης, αλλά και το υποκείμενο των δικαιωμάτων στην περίπτωση που η παραβίαση αυτή προκαλεί υψηλό κίνδυνο στα δικαιώματα και της ελευθερίες του.

7. Θα πραγματοποιείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς;

Ο Σύλλογος δεν θα πραγματοποιεί επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.

8. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο Σύλλογος έχει λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται πάντα σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

9. Με ποιο τρόπο μπορεί να υποβληθεί αίτημα/διαμαρτυρία/καταγγελία;

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε αίτημα ή πρόβλημά σας με τον εκάστοτε γραμματέα του Συλλόγου.

Εφόσον δεν ικανοποιηθείτε, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά ή καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dataprotection.gov.cy).